לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
בתוקף סמכותה של המועצה אזורית מטה אשר  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
רשימת מבנים קיימים
רשימת מקומות שאינם בניין

 

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה האזורית מטה אשר שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות.pdf