מבקר המועצה פועל מתוקף התיקון לפקודת המועצות המקומיות (סעיף 13ה), המחייב גם את המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת. התיקון ננכנס לתוקף באוגוסט  2008.

מינוי מבקר פנים במטה אשר

המועצה האזורית מטה אשר לא המתינה לשינוי בפקודה. ועדת הביקורת פועלת במועצה מאז שהיא עצמה הוקמה. את מבקר הפנים מינתה המועצה כבר בתחילת 2005. עם הקמת מוסד הביקורת, נקבע במועצה, כי נוהלי העבודה של הביקורת יהיו על פי פקודת העיריות. מספר שנים לאחר מכן, גם המחוקק מצא לנכון להשתמש באותם סעיפים המגדירים את תפקידי המבקר במסגרת פקודת המועצות המקומיות (האזוריות).  

תפקידי המבקר
 1. לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון
 2. לבדוק את פעולות עובדי העיריה
 3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון
 4. לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת
  1. הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".
   **ראה הוראת מעבר בסעיף 11 לחוק (מס' 80) תשס"ב–2002.   
  2. בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
   1. על פי שיקול דעתו של המבקר;
   2. על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;
   3. על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
  3. המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

יכולת תפקודה של הביקורת מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, בהם: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו (כפי שנכתב לעיל); המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתי וועדת הכספים ומליאת המועצה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם;  חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו, למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותיה. 

המבקר, כפי שהחליטה מליאת מועצת מטה אשר, מכהן גם כנציב פניות הציבור. כל תושב שלדעתו נגרם לו עוול על ידי המועצה או מי מעובדיה במסגרת תפקידו מוזמן לפנות למבקר בתפקידו כנציב פניות הציבור. כל פנייה תיבדק וכל פונה יענה.

באתר המועצה ניתן לקרוא את דוחות הביקורת כפי שהוגשו למליאת המועצה - לחצו כאן

 

יצירת קשר
ניצן גלילי
מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
04-9879796
054-5600300