חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.

החוק קובע מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על ישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית.

הממונה על יישום חוק חופש המידע במ.א. מטה אשר: אייל רייז, סגן ראש המועצה.

פרטי התקשרות: [email protected]

נהלים כלליים:

המבקש מידע בהתאם להוראות החוק צריך להגיש "בקשה לקבלת מידע" בכתב, בכפוף לתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בתקנות החוק, והוא אינו חייב לנמק את בקשתו.

המועצה תפעל בקשר עם הבקשה לפי הוראות חוק חופש המידע ויתכן שהמידע המבוקש לא יומצא, בהתאם להנחיות החוק. כך למשל, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 לא יימסר.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

בקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע במועצה האזורית מטה אשר יש להפנות לממונה דרך האתר הממשלתי בכתובת: https://foi.gov.il/he/inforequest , בצירוף קבלה על אגרת בקשה (הסכום מתעדכן מעת לעת) והתחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה כמצויין בטופס ובתקנות.

ניתן לשלם את האגרה על ידי הגעה לקופת המועצה או לחילופין בכרטיס אשראי טלפונית למספר 04-9879694