שם פרטי ושם משפחה תפקיד
תומר גלעד - יו"ר גזבר המועצה
אבי גולדהמר יועץ משפטי
ליאור לוי מהנדס המועצה
דן תנחומא מנכ"ל המועצה
  ניהול נכסי המועצה