טרום פתיחת הבקשה:
טרם ההגעה למחלקת רישוי עסקים יש לבצע רישום במחלקת ארנונה (גלית):
יש להצטייד בחוזה חתום (צילום) ובתוקף, בו יהיו רשומים כל פרטי העסק כולל  מספר היתר בניה, גוש, חלקה, שטח המקום במ"ר ומהות עסק.

לאחר ביצוע הרישום בארנונה ניתן לתאם עם רכזת רישוי עסקים (תיקי).

להלן דרישות חובה לבקשות לרישוי עסק:

  • חוזה חתום ובתוקף, לאחר רישום בארנונה כמצוין לעיל.
  • תרשים סביבה (תקנה 12 - 1:2500), מפה מצבית (תקנה 13 - 1:250), תכנית עסק (תקנה 14 - 1:100) - חובה להציג במעמד הגשת הבקשה.
  • היתר בניה (צילום) – מותנה באישור מהנדס הוועדה לתכנון ובנייה.
  • אישור כיבוי בתוקף  - במידה ויש.
  • אישור יועץ נגישות מתו"ס ושירות – יועבר לפי דרישה ספציפית.
  • תעודת עוסק מורשה ו/או ח.פ. + חותמת העסק.
  • צילום תעודת זהות כולל ספח של בעל העסק (שני חלקים).
  • אגרה בסך 333 ש"ח (משתנה).

דרישות נוספות - בהתאם ובכפוף לחוקי עזר ולפריט בצו רישוי העסקים

רק בעל העסק רשאי לפתוח בקשה ולחתום.
במידה ומגיע אדם אחר מטעמו, יש לציידו בייפוי כח מטעם בעל העסק המאפשר לו לפתוח בקשה לרישיון ולחתום בשם העסק.

 

בברכה,
יריב בר - מנהל מדור קידום רישוי עסקים

 

יריב בר
מנהל מדור קידום ורישוי עסקים
04-9879664
איריס פניאס
רכזת קידום רישוי עסקים ונגישות
04-9879648