תחום עיסוק: יועץ כלכלי
דרישות התפקיד: הכנת תסקירים וניתוחים כלכליים, תכניות עסקיות או שיווקיות, בדיקת היתכנות כלכלית וליווי פרויקטים כלכליים.
 

פרטים כלליים של היועץ

תחום יועץ כלכלי

 

 

 

סוג התאגדות * שדה חובה

 

רשימת מסמכים להגשה

 

 

קורות חיים, לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של הספק במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי בהזמנה זו.

תואר ראשון בכלכלה / מינהל עסקים / חשבונאות

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בהכנת תסקירים, ניתוחים כלכליים, תכניות עסקיות / ו/או שיווקיות וליווי פרויקטים במגזר הציבורי.

רשימת ממליצים לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר.

 

 

שאלון ניגוד עניינים

תצהיר היעדר הרשעות

חתום על המציע ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא, התצהיר יהיה חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו של המציע.